Takim pune me kryetarin e komunës së Pllasnicës z. Alija Jahoski.
Me z. Jahoskin diskutuam per projekte të ndryshme infrastrukturore me theks të veçantë për projektin e ndërtimit të një pjese të rrjetit të kanalizimit fekal për venbanimin e Pllasnicës. Vlera e këtij projekti është 166 mijë euro, mjete të financuara nga Ministria e transporti dhe lidhjeve dhe BEI.
Edhe njëherë dëshmojmë se mbetemi te përkushtuar në realizimin e projekteve kapitale në tërë teritorin e vendit