Ministria e Arsimit dhe Shkencës i kushton vëmendje të veçantë mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së nxënësve si grupi më i rrezikuar i përdoruesve të rrugës. Nëse nisemi nga fakti se edukimi është mekanizmi më i mirë përmes të cilit mund të ndikohet në mënyrën e të menduarit dhe sjelljes së gjeneratave të tëra, atëherë është e qartë se në procesin edukativo-arsimor mund të shfrytëzohen një gamë e gjerë mundësish për ndryshime pozitive në sjelljen në komunikacion. modele, tha ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri në panelin e punëtorisë përfundimtare për shqyrtimin e kapaciteteve për menaxhim të sigurisë në komunikacion në Republikën e Maqedonisë.

Punëtoria organizohet në kuadër të Projektit për përmirësimin e rrugëve lokale, për të cilin janë siguruar mjete nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim.

“Edukimi për kulturën e trafikut dhe respektimi i rregullave dhe rregulloreve të trafikut çon në zvogëlimin e rreziqeve ndaj të cilave ekspozohen fëmijët dhe të rinjtë si pjesëmarrës në trafik. Prandaj, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, shkollat, Këshillin Republikan për Siguri në Komunikacionin Rrugor dhe pushtetin lokal, në vazhdimësi realizohen fushata të shumta me qëllim që edukimi që nga mosha e hershme të fitojë zakone të sigurta në komunikacion”, theksoi ministri Shaqiri.

Përfaqësuesit e departamenteve dhe institucioneve që kanë ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në sigurinë në trafik shprehën vendosmërinë për të mobilizuar resurset ekzistuese për të reduktuar viktimat, lëndimet dhe dëmet materiale në rrugë dhe ndanë mendime për mundësi të reja për përmirësimin e këtij segmenti të rëndësishëm për mirëqenien sociale. .

Ministri Shaqiri theksoi se statistikat e zeza në rrugët e Maqedonisë, në të cilat viktima shpesh janë fëmijë dhe të rinj, kërkon që të gjithë të përdorin të gjithë kreativitetin e tyre në përmirësimin e shifrave.

“Reformat themelore të sistemit arsimor u mundësojnë nxënësve, krahas përvetësimit të njohurive dhe aftësive të aplikueshme, të adoptojnë norma të sjelljes, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e sigurt në komunikacion. Në kuadër të lëndëve me zgjedhje falas ka mundësi të përfshihet edhe kultura e trafikut, sipas moshës së nxënësve dhe nevojave dhe interesave të tyre”, deklaroi ministri i Arsimit dhe Shkencës.

Ai shprehu besimin se sinergjia e krijuar si dhe gjetjet dhe rekomandimet nga seminari do të jenë një kontribut në aktivitetet edukative për sigurinë e nxënësve si përdorues të rrugës.