Drejtoria e të Ardhurave Publike, në kontinuitet raporton për të ardhurat e përgjithshme dhe për të ardhurat në bazë të kontributeve sociale.Për muajin shkurt të vitit 2022 në bazë të kontributeve sociale, gjithsej janë mbledhur 7,260,398,821 denarë, apo për 2,11% më shumë mjete në raport me shkurt 2021, respektivisht 8,36% më shumë në raport me shkurt 2020. Në bazë të të ardhurave nga sigurimi pensional invalidor, në krahasim me vitin 2021 kemi rritje për 7,05%, respektivisht 8,68% rritje në raport me vitin 2020. Sa i përket kontributeve në bazë të sigurisë në rast papunësie kemi rritje të të ardhurave për 7,42%në krahasim me shkurt 2021, apo për 8,51% në raport me vitin 2020. Të ardhurat në baze të kontributeve nga sigurimi shëndetësor kemi ulje për 5,11% në raport me shkurt 2021 dhe rritje për 7,87% në raport me shkurt 2020.
Drejtoria e të Ardhurave Publike, mbetet edhe më tej e përkushtuar në raportimin e të dhënave për të ardhurat për çdo muaj veçmas, duke i krahasuar ato me 2 vitet e kaluara.