Me Ribalancimin, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPZh)  2,7 miliardë denarë, mjete të destinuara për mbështetje direkte për fermerët, pra për pagesën e rregullt, por edhe të plotë të subvencioneve të vonuara te fermerët. Më shumë se 45,000 fermerë gjatë 2022 aktual ata ushqejnë me gji subvencionet e tyre. “Theksi kryesor është te bujqësia dhe mbështetja e çdo fermeri në të kushtet e krizës, nëpërmjet masave konkrete. Ne jemi të fokusuar drejtpërdrejt në heqjen qafe stabil dhe i rritur prodhimi vendas ushqimor, duke fituar më shumë para drejt “fermerët dhe përkrahja që ata do të ushqehen me gji në kohën e duhur, madje edhe paraprakisht”, tha

Ministria. Pasi u hoq faqja e dëmshme në Sorani, deputetët i bënë bashkë me ndryshimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, për herë të parë u prezantua mundësia e paradhënie e mbështetjes për fermerët nga programi i pagesave direkte. Të gjithë një fermer do të jetë në gjendje të ushqejë me gji 30% të sasisë paraprakisht, brenda 90 ditëve pas aplikimit.

Rreth 10 200 blegtorë do të paguhen në vlerën rreth 340 milionë denarë, kurse për qumështin e dorëzuar paguhen rreth 420 milionë denarë objektet e riprodhimit, si masë motivuese për rritjen e prodhimit të qumështit.

MBZHU gjithashtu shlyen të gjitha detyrimet e prapambetura ndaj blegtorëve. “Nuk ka më vonesë në pagesën e subvencioneve për qumështin e prodhuar dhe për herë të pare subvencionet do të paguhen brenda afateve të parashikuara nga Programi. Për më tepër, përmes Fondit të Ndërhyrjes do të paguhet një fazë e këtij viti.

Nëse, për shembull, në vitin 2017, ministria u detyrohej vetëm prodhuesve të qumështit 9 faza të plota subvencionet, me propozim rishikimin e buxhetit për vitin 2022 nuk paguhen vetëm zgjidhen plotësisht subvencionet aktuale, por edhe borxhet e prapambetura ndaj blegtorëve”. theksohet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Pas miratimit të Reagimit, dhe gjatë vitit 2022, 3200 mbarështuesve të deleve do të janë paguar rreth 770 milionë denarë, për 1800 dhi do të paguhen rreth 66 milionë denarë mjete përmes të cilave po zhvillohet ky sektor. Pagesa e subvencioneve është ka siguruar 1.100 rritës të derrave në vlerë prej rreth 200 milionë denarë. Në Sektori i shpendëve ofroi rreth 70 milionë mbështetje direkte për zogjtë e pulave dhe pulat e therura vojse.

Për frutat e dorëzuara në ambientet e rikultivimit, 9500 frutikulturë po ushqejnë me gji rreth 17 milionë denarë marrin mbështetje financiare. Pemëtari për herë të parë këtë vit paradhënie e subvencioneve në vlerë prej 160 milionë denarë.

Me miratimin e Realances, 10 mijë kopshtarë do të marrin 180 milionë denarë mbështetje direkte për perimet e dorëzuara në objektet e ripërpunimit. Është mbështetje edhe për bletarët ku për rreth 6100 bletarë të paguar do të shkojnë 212 milionë lekë denarë, mbështetje për prodhimin e mjaltit maqedonas i cili është dëshmuar se është i cilësisë më të lartë dhe mjalti më i fortë në treg. 80 milionë denarë janë konfiskuar për mbështetje në prodhimin e farërave dhe fidanëve material.

Gjithashtu, 20 milionë denarë janë paraparë për pagesën e policave të sigurimit për

Mbështetja e 60% të policave të sigurimit për ekonomitë bujqësore. Për zonat me

mundësi të kufizuara për fermerët e regjistruar me bilancin buxhetor për vitin 2022

Janë sekuestruar 165.000.000 denarë. Fondet për pagesën e dëmeve të fermerët e shkaktuar nga fatkeqësitë e motit.

Është futur program i ri në vlerë prej 20 milionë denarë, i cili e inkurajon

konsumimi i frutave, perimeve, qumështit dhe produkteve të qumështit të freskëta të bëra në shtëpi. Sigurimi i një sistemi të mbështetjes ushqimore për fëmijët në kopshte dhe shkolla fillore shkollat, institucionet shëndetësore publike dhe për njerëzit në rrezik social.

Rishikimi i buxhetit për vitin 2022 do të marrë edhe 500 milionë denarë të destinuara për masa të reja ndërhyrjeje për të mbështetur fermerët në kohë krize përmes Fondi i ndërhyrjes. “Dëgjojmë zërin e fermerit dhe së bashku krijojmë masat duke u kujdesur për të gjithë një fermer. Kjo mbështetje ka një rëndësi të madhe për fermerët, por edhe për shtëpinë prodhimit bujqësor. Theksojmë se kujdesi për fermerin maqedonas nuk guxon subjekt i lokaliteteve dhe intrigave partiake.

Fermerët duhet të ushqehen me gji subvencione për fillimin me kohë të përgatitjeve për prodhim të ri. Çdo locada do të thotë vendndodhja e vetëdijshme e prodhimit bujqësor vendas, dhe rrjedhimisht më pakushqime të bëra në shtëpi dhe produkte më të shtrenjta. Jemi të bindur se vetëm me përpjekje të përbashkëta mund të bëhet vënë në radhë të parë interesat e fermerëve, gjë që është padyshim e nevojshme në një kontekst global kriza”, theksohet në njoftimin e sotëm nga MBPSH.