Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural sot ka paguar mbështetjen financiare nga fondi intervenues për bujqësinë e parashikuar për mbarështimin e pulave vojse.

Për 49 shfrytëzues janë paguar 68,5 milionë denarë.

Përfitues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore – prodhues të vezëve të konsumueshme që janë të regjistruara në Regjistrin e fermave të kafshëve.

Shuma e mbështetjes është 60 denarë për pulë vojse e cila gjendet në lukunë dhe është e moshës për prodhimin e vezëve të konsumueshme.

Mbështetja financiare është kryer nga kontrolli administrativ me kërkesë të paraqitur dhe një dokument të dorëzuar të lëshuar nga veterineri zyrtar për numrin e pulave vojse në ditën e kontrollit të kryer nga veterineri zyrtar në periudhën 07.04 – 15.04 2022.

Me miratimin e Fondit të Ndërhyrjes nga Qeveria, dhe me propozimin e MBPEU-së, mbështetja financiare për mbarështimin e pulave vojse, dorëzimin e qingjave në thertore, majmëri të therur në thertore, si dhe mbështetje financiare për prodhuesit e grurit, misrit, elbit dhe lulediellit për furnizimin me plehra.

Në periudhën e ardhshme do të vazhdojë pagesa e mbështetjes financiare për kategoritë e përmendura, për të cilat janë vënë në dispozicion mjete financiare në vlerë prej 400 milionë denarë.