Sot, më datë 04.04.2022, Fondi i sigurimit pensional dhe invalidor i Maqedonisë së Veriut, i përfaqësuar nga u.d. Drejtor i Fondit, Dritan Bexheti dhe sindikatat përfaqësuese të Fondit të sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut, të përfaqësuara nga kryetarët, Milinko Vllahoviq dhe Lidija Stamenkova, lidhën Marrëveshje kolektive për rregullimin, gjegjësisht rirregullimin e të drejtave, obligimeve dhe përgjegjësive nga marrëdhënia e punës në Fondit e SPIMV-së.
Me këtë Marrëveshje kolektive rregullohet statusi, të drejtat, obligimet, përgjegjësitë dhe çështje të tjera lidhur me marrëdhënien e punës së nëpunësve administrativ dhe punonjësve të cilët kryejnë punë teknike – ndihmëse që nuk kanë statusin e nëpunësit administrativ në Fondin e SPIMV-së.