Në Kuvend sot seancë do të mbajnë Komisioni për politikë të jashtme, Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave dhe Komisioni kuvendor juridik-ligjvënës.

Propozim Deklarata e Kuvendit që dënon politikat që vënë në pikëpyetje ekzistencën e shteteve evropiane dhe mbështetjen për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës është në rendin e ditës së Komisionit për politikë të jashtme.

Anëtarët e Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave do të diskutojnë propozim-ligjin për ndryshimin e Ligjit për duhan, produkte të duhanit dhe prodhime të ngjashme, në procedurë të shkurtuar.

Në rend dite të Komisionit kuvendor juridik-ligjvënës janë propozim ligji për ndryshimin e Ligjit për duhanin, produktet e duhanit dhe produktet e ngjashme, në procedurë të shkurtuar, Kërkesa për interpretim autentik të nenit 85 paragrafi 1 të Ligjit për zyrtarët administrativ (“Gazeta Zyrtare e RMV-së. “Nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” Nr. 275/19, 14/20 dhe 215/21 ) dhe neni 2 i Ligjit për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17, 140. /18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 124/19 dhe 239/19), parashtruar nga kryetari i Komunës së Bogdancit, Kërkesa për interpretim autentik të nenit 38 të Ligjit për vetëqeverisje lokale. (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 05/02), parashtruar nga Kryetari i Komunës së Sveti Nikollës dhe Kërkesa për dhënien e interpretimit autentik të nenit 244 paragrafët (1) dhe (3) të Ligjit për procedurë penale (” Gazeta Zyrtare Republikës së Maqedonisë” nr. 150/10, 100/12, 142/16 dhe 198/18), të paraqitur nga deputetja Ane Lashkokoska.