Deklarata për mbështetje të integritetit territorial të Ukrainës para Komisionit për politikë të jashtme

Në Kuvend sot seancë do të mbajnë Komisioni për politikë të jashtme, Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave dhe Komisioni kuvendor juridik-ligjvënës.

Propozim Deklarata e Kuvendit që dënon politikat që vënë në pikëpyetje ekzistencën e shteteve evropiane dhe mbështetjen për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës është në rendin e ditës së Komisionit për politikë të jashtme.

Anëtarët e Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave do të diskutojnë propozim-ligjin për ndryshimin e Ligjit për duhan, produkte të duhanit dhe prodhime të ngjashme, në procedurë të shkurtuar.

Në rend dite të Komisionit kuvendor juridik-ligjvënës janë propozim ligji për ndryshimin e Ligjit për duhanin, produktet e duhanit dhe produktet e ngjashme, në procedurë të shkurtuar, Kërkesa për interpretim autentik të nenit 85 paragrafi 1 të Ligjit për zyrtarët administrativ (“Gazeta Zyrtare e RMV-së. “Nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” Nr. 275/19, 14/20 dhe 215/21 ) dhe neni 2 i Ligjit për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17, 140. /18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 124/19 dhe 239/19), parashtruar nga kryetari i Komunës së Bogdancit, Kërkesa për interpretim autentik të nenit 38 të Ligjit për vetëqeverisje lokale. (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 05/02), parashtruar nga Kryetari i Komunës së Sveti Nikollës dhe Kërkesa për dhënien e interpretimit autentik të nenit 244 paragrafët (1) dhe (3) të Ligjit për procedurë penale (” Gazeta Zyrtare Republikës së Maqedonisë” nr. 150/10, 100/12, 142/16 dhe 198/18), të paraqitur nga deputetja Ane Lashkokoska.